هیچوخ نتونستم دقیقن بفهمم منظور دخترایی كه تو خیابون موز میخورن چیه