دختره قیافش شبیه خازنولملوك زن شونزدهم ناصردین شاهه
تو ساعت اوج شولوغی سوار واگن مردونه مترو شده
مردم یهو حجوم آوردن گوشه كیفم خورد بهش
زل زده تو چشمم میگه مگه خودت خار مادر نداری كه این كارارو میكنی؟