باس تو كله بعضیا فرو كرد
پشت این قبله ای كه داری
خدا نیست.