+ بفرمایین جناب سرهنگ، فرمی كه خاسته بودین طراحی شه
- احسنت خوب شده . پس پرچم ایرانش كو پسر؟
+ قربان ما فقد پرینتر سیاه و سفید داریم
- بی ارزه. شما كه انقد مهندسی نمیتونی یه پرچم ایران با پرینتر سیاسفید درآری؟