بعضی چیزا رو نیرو انتظامی كه هیچی، رضا خان م برگرده نمیتونه جم كنه
نیازه یه سیل بیاد در حد زمان نوح