آقای مختاری معلم كلاس چهارم دبستانمون هر بار كه میمود مشخارو خط بزنه بهش میگفت كه تو هیچ پخی نمیشی. حتا سوپورم نمیشی.
دیشب تو قائم مقام دیدمش
در حالی كه داشت از توی تبلتش چیزی رو به یه خانوم محترم نشون میداد ، از یه رستوران اومدن بیرون و سوار تویوتا لندكروز ش شدن و رفتن.