علی آقا میگه ازون موقه كه دیه رفته بالا یه عده خوب كاسبی راه انداختن
مثلن یارو با بچه كوچیكش میره كنار یه اتوبان شلوغ و خودش از اتوبان رد میشه و بچشو صدا میزنه كه بیا اینور
بچه هم از همه جا بیخبر میاد وسط اتوبان و ماشین میزنه بهش و دیه شو بابائه میگیره
میگه یه یارو رو گرفتن با دو تا بچه خودش این كارو كرده