دو تا خانوم سوار به سیلوی آبی شده بودن صب تو بلوار سر هر چارراه یه ماسک میدادن به این افسرای سرباز راهنمایی رانندگی
خانومه میگفت اون رئییستون که عقلش نمیرسه بهتون بده