عاشق یه زن سی و خورده ای ساله شده بود تو محل
با پسرش طرح رفاقت ریخت تا پاش خونشون وا شه
بیچاره پسر زنه
همه این سال ها فکر میکنه رفیق فابریکش اونو بخاطر خودش میخاد