خونشون حوالی همین نوابه
یه روز عصر یه چار لیتری بنزین ورداشته و رفته رو پشت بوم
با یه تیكه كچ كف پشت بوم نوشته میسوزم تا شرمنده دختر دانشجوم نباشم
بعدشم كبریت و ...