بدترین دعایی كه در حقم كردن "الاهی پیر شی" بود
انگار آدمای خوبی بودن
آخه دعاشون خیلی زود مستجاب شده